ALKITAB BAHASA NUALU KELAHIRAN YESUS

01.28

YESUS RUNA YOHANES, IA MAMSOHUE, OAMRAI
Yesus Nea Upu (Matius 1:1-17)

1 Yesus Kristus waini Aia Daud upui, Abraham upui. Yesus nea upu
wasoni: 2 Ishak amai tau Abraham, Yakub amai tau Ishak, Yehuda runa
nea kakau, nea waniu noa ama tau Yakub, 3 Peres runa Zerah (noa ina tau
Tamar) noa ama tau Yehuda, Hezron amai tau Peres, Ram amai tau
Hezron, 4 Aminadab amai tau Ram, Nahason amai tau Aminadab, Salmon
amai tau Nahason, 5 Boas (inai tau Rahab) amai tau Salmon, Obed (inai
tau Rut) amai tau Boas, Isai amai tau Obed, 6 Aia Daud amai tau Isai,
Salomo (inai sahai manaonete nanai Uria) amai tau Daud, 7 Rehabeam
amai tau Salomo, Abia amai tau Rehabeam, Asa amai tau Abia, 8 Yosafat
amai tau Asa, Yoram amai tau Yosafat, Uzia amai tau Yoram, 9 Yotam
amai tau Uzia, Ahas amai tau Yotam, Hizkia amai tau Ahas, 10 Manasye
amai tau Hizkia, Ahas amai tau Manasye, Yosia amai tau Amon, 11
Yekhonya runa nea waniu noa ama tau Yosia pannuhu sio Israel, sio Babel
osotaso, oyo ororiso ria kota Babel. 12 Ororiso ria Babel oyo, Sealtiel
amai tau Yekhonya, Zerubabel amai tau Sealtiel, 13 Abihud amai tau
Zerubabel, Elyakim amai tau Abihud, Azur amai tau Elyakim, 14 Zadok
amai tau Azur, Akhim amai tau Zadok, Eliud amai tau Akhim, 15 Eleazar
amai tau Eliud, Matan amai tau Eleazar, Yakub amai tau Matan, 16 Yusuf
amai tau Yakub. Yusuf Maria sahai. Maria Yesus inai. Sio oaoi Yesus tau
la Anahatana Iratiki Iunaso Okarihuru. 17 Abraham rotu-tu Daud, sio
napisi hutusa rahana ate. Daud rotu-tu isi sio Babel orori sio Israel ria no
kota rei, sio napisi hutusa raham ni. Napisi sio orori sio Israel rotu-tu Ia
Anahatana Iratiki Iunasol rihuru iamrai, sio napisi hutusa rahana ate honu.
Ia Me On Roe Noiyaha Iaunutu Anoi Rerihoni Mka Yohanes, Ia
Mamsohue, Iamrai (Lukas 1:5-25)
5 Tapisi Herodes waini aia pani otoe Yudea, ia imam isa waini nanai foia.
Ia rerihoni tikane imam wasoni Abia nea upu. Sahai nanai Elisabet oi, neaupu rerihoni sio imam. 6 Uaso oamanisa reiso Anahal anoi iake runa uaso.
Uaso opusu Upuri ne maunauna pusire ia-ia. Sama pusire waroni Upuri
iaisosiso ounare. 7 Ne anai isa tewa. Elisabet fatui. Uaso okore-koreso
nea. 8 Nai osa Zakharia ne tikane wasoni osaka roe Anahatana ne numa.
Sio tikana osaka ne numa rei tikane isa pusi isa. Zakharia waini ianori runa
Anahatana pusu iuna imam. 9 Sio onini ia imam mka ianori runa
Anahatana pusu okanu pusiso nanao tau hatu sana osa-osa, oyo onana hatu
isa na ia waini sio okanu nanai tanui ianori runa Anahatana. Reiso Zakharia
ne hatu erehokai na ia inusui pani Upuri Anahatana ne numa pani anoe, oyo
iakanupu kumaniane. 10 Pannuhu iakanupu kumaniane mansia hutue
wasoni pani manahane oainisi. 11 Waini iakanupui oyo, Upuri ne maisosie
on roe noiyaha isa iatuhete ruai osi Zakharia. Ia maisosie rei iooi hae meya
hanae wanane. Meya wani sio oakanupu kumaniane tanui. 12 Zakharia
inoo ia maisosie rei, oyo isira. Ikaitau hun ruai. 13 Ne ia maisosie rei iasau
sani rei, "Zakharia. Pene akaitau. Anahatana iatinu tau me mainisie nea.
Mka sahamu Elisabet isusu. Anai rei, ia iki hanaie. Ahete nanai tau
Yohanes. 14 Mka ia ikine rei iamrai poe, oyo anomu mirike. Sio panesi
anoo mirika oi. 15 Anomo mirika tau mka ia ikine rei, Upuri iahata ia
mainae. Mka ininu sae wani ereuna imuketa tewa. On pani saa pumono asi,
ia ikine rei isupu kawasa rerihoni Anahatana Ne Inaha. 16 Mka iakahai
omi Israel panesi ouni opusu moa Upu Anahatana honu. 17 Ia ikine rei,
mka ieu ianaone rerihoni Upuri. Isupu ne inaha runa ne kawasa sani Elia.
Mka iuna noa amau anoo runa no hehuka. Iatuhete sio wasoni sio kahatena
na oarinii manisate. Iuna sani rei na mka sio oatinu tau Upuri." 18 Oyo
Zakharia iasei tau ia maisosie rei, "Sapani na uanei ata sae wani ano aasau
rei, areimo titue. Au ukore-koreku nea, sahaku oi ikore-korei nea." 19 Ia
maisosie on poe iasau, "Au reini, au Gabriel. Au uoo ukata Anahatana na
uanoriki. Ia sahoro iaisosiku mai na usima maunau iake rei osia. 20 Aatinu.
Ano aparisaa tewa reiso mka aanamana tewa nea. Ano aakumoua rotu-tu
ereeu sani uasau rei. Anahatana ihete umetene nea na ipamanisa we
anamanaya rai." 21 Sio hutue wasoni onapa-napa Zakharia pani manahane.
Sio oasei pani anoo, "Ira oe. Sapani na iapuari sani rei pani Anahatana ne
numa anoe?" 22 Oyo ihokai ne ianamana osiso tewa. Hasae iatieu tauiakumoui nea. Reiso sio oanei ata inoo masasua pani Anahatana ne numa
anoe. 23 Zakharia inana rotu-tu ne tanei roe Anahatana ne numa pusiki,
oyo inuniki poe ne numa honu. 24 Inuniki oyo, potuina tewa oyo, sahai
Elisabet tinaini taua. Ia tinaini taua oyo, Elisabet ieu iarihoni numa tewa
rotu-tu hunana nima. 25 Elisabet iasau ata, "Upuku iakahaiku sani rei nea.
Inea we kaumata rerihoniku nea."
Ia Maisosie On Roe Noiyaha Isa Iaunutu Anoi Osi Maria Rerihoni Mka

Yesus Iamrai (Lukas 1:26-38)
26 Elisabet tinaini taua hunana nome nea, oyo Anahatana iaisosi Gabriel.
Gabriel, ia waini ia maisosie on roe noiyaha isa. Iaisosiki ieui poe otoe
Galilea poe niane Nazaret. 27 Reiso ieui. Ieui oyo, ihokai poe ia pina
hehuke isa waini nanai Maria. Ia pina hehuke rei nanie iausahai nea inana
Yusuf. Ia Daud upui. Yusuf isenu hunonini nea. 28 Ia maisosie rei ihokai
poe Maria, oyo iasau osiki, "Tapea, he ano Anahatana irui iake naiosa
osia! Upuri ikata runaya!" 29 Iatinu tau rei, oyo anoi rematurui tewa. Iasei
pani anoi, "Iatapeaku sani rei, nanie ta hae?" 30 Oyo ia maisosie rei iasau
osiki, "Maria, pene akaitau. Anahatana inoo ano iake. 31 Mka ano asusu.
Ia ikine rei, ia iki hanaie. Ahete nanai tau Yesus. 32 Ia mka ia mainae. Sio
oaoiki tau Anahatana Aihuhue Anai. Upuri Anahatana mka ihitiki tau natu
sani upui Daud. 33 Ia iuna natu tau Yakub nea upu rotu-tu ria supani.
Iarihoni iuna natu tewa." 34 Oyo Maria iasau, "Areimo mka sapani? Au
uneke ukata ia hanaie isa tewasi." 35 Ia maisosie iahata, "Mka Anahatana
Ne Inaha ihokai isahua, oyo tinaimu taua tau Anahatana ne kawasae.
Reiso ia ikine rei iamrai, sio oaoiki tau Anahatana Anai waini irui ruai osi
Anahatana. 36 Me mansia waini nanai Elisabet waini tinaini taua hunana
nome nea. Ia ikine rei, ia iki hanaie. Masike ikore-korei nea runa sio oasau
ata imutui, tinaini taua. 37 Anahatana ne kawasa iuna sae mani." 38 Oyo
Maria iasau, "Au wani uuna manorine mai Upuri. Anahatana iuna sani ano
aasau iake." Oyo ia maisosie ieu iarihoniki.
Ia Maisosie On Roe Noiyaha Isa Iaunutu Anoi Osi Yusuf Rerihoni MkaYesus Iamrai (Matius 1:18-25)
18 Yesus, Ia Anahatana Iratiki Iunaso Okarihuru, iamrai sani rei. Inai,
Maria, iamanaku inana Yusuf tau sahai. Ne sio onekeso okata umau
tewasi, oyo Maria tinaini taua tau Anahatana Ne Inaha ne kawasa. 19
Yusuf ipusu maunau akama ia-ia. Reiso ia nanie ipenei inana Maria nea.
Ne ia nanie iarihoniki mene-mene na pene iuna pumaa Maria tau sio
panesi. 20 Yusuf anoi erenoa asi, oyo inekei iamnii. Inoo Upuri ne
maisosie on roe noiyaha isa. Ia maisosie rei iasau osiki, "Yusuf, Aia Daud
upui. Pene anomu ereuponu anana Maria tau sahamu. Tau sae, Maria
tinaini taua tau Anahatana Ne Inaha ne kawasa. 21 Mka ia ikine iamrai
poe, ia iki hanaie. Ahete nanai tau Yesus. Tau sae, mka iuna ne mansiau
okarihuru na oamahaimo rotu-tu ria supani, omi Yahudiu. Mka iusi mo
rosau." 22 Ereeu sani rei pusu Yesaya, ia mamruni Anahatana ne
anamanaya isa ne maunaune. Masuae iaunutu anoi sani rei, 23 "Ia pina
hehuke waini inekei ikata ia hanaie isa tewasi, mka ia tiai. Anai rei, ia iki
hanaie. Mka sio ohete nanai tau Imanuel." (Imanuel, areimo sou Ibrani.
Nene manariti, "Anahatana waini ikata runata.") 24 Yusuf ihanui, oyo iuna
sani Upuri ne maisosie on roe noiyaha iaisosiki. Ia runa Maria oaiseneso.
25 Ne uaso oneke okata umau tewa, on ia ikine rei iamrai tewasi. Ia ikine
iamrai, oyo Yusuf ihete nanai tau Yesus.
Maria Ieu Inoo Elisabet (Lukas 1:39-45)
39 Ia maisosie on roe noiyaha ianamana runai, oyo Maria ieui pani niane
isa pani otoe nene pupua panesi pani otoe Yudea. 40 Hoka pani oyo, ieui
roe Zakharia ne numa. Ihoka roe oyo, inusui pani numa anoe, oyo iatapea
Elisabet. 41 Elisabet iatinu Maria iatapeai, oyo ia ikine rei wai pani inai tiai
nisui. Elisabet ruai isupu kawasa rerihoni Anahatana Ne Inaha. 42 Reiso
Elisabet iakapona nioi mainae ata, "Anahatana irui iake osia rerihoni ita
pinau pusita, Anahatana irui iake osi anamu mka iamrai. 43 Au reini au sia
na Upuku inai ihokai mai tanuku reini? 44 Uatinu ano aatapeaku, oyo ia
ikine pani tiaku nisui anoi mirike. 45 Ano akaumini tau ano aparisaa atasae wani Upuri iasau osia rei, mka ereeu sani naone iasau rei!"
Maria Ihete Ahinae Iainaa Runa Upuri (Lukas 1:46-56)
46 Maria iasau, "Uainaa runa Upuku, 47 Anoku mirike tau Anahatana
iunaku ukarihuru na uamahaiku rotu-tu ria supani. 48 Anoi erepeka runa ne
manorine, au. Au mo, au mainae tewa! Ne on muie reini mka sio napisi tau
napisi pusiso oasau ata Anahatana irui iake osiku. 49 Tau sae, Anahatana
waini ne kawasa mainae rerihoni rai pusire iuna osiku sae waroni raunaso
osira. Ia waini ianei ipalalosa tewa. 50 Napisi tau napisi anoi runa sio
wasoni oamuirai. 51 Iuna atata mainaya tau hanai nene kawasa mainae.
Iuna sio wasoni ohati ruao iuna iwena-wenaso runa no kaheuta rai. 52 Sio
aiau, iunaso ouna mainae tewa nea. Ne sio wasoni sio mainaya tewa,
iunaso ouna mainae. 53 Sio wasoni omakaneaso, iuna tiao pokona tau
muai iake ne sio kupani, ineiso runa hanao huia. 54 Iakahai ne manorina,
ita Israel. Anoi erepeka runa ne hako osita runa anoi runata. 55 Anoi
erepeka runa ne hako osi Abraham runa nea upu pusita rotu-tu ria supani
sani masuae iasau osi rea upu." 56 Maria iruei ikata Elisabet rotu-tu
hunana, tonu sani rei, oyo inuniki poe ne numa honu.
Yohanes, Ia Mamsohue, Iamrai (Lukas 1:57-66)
57 Elisabet ne hunana mtuaya nea, oyo ia ikine iamrai. Ia iki hanaie. 58 Sio
leiaua runa ne ipane oatinu sapani na Anahatana anoi runa Elisabet, oyo sio
oi anoo mirika sani Elisabet ruai. 59 Ia ikine iamrai ne onona itu nea, oyo
sio oamanouso, nanie orehiki. Sio nanie ohete nanai tau Zakharia pusu
amai nanai, 60 ne inai on poe iasau, "Pene! Kahurae ita ihete nanai tau
Yohanes." 61 Ne sio oasau, "Ia isa rerihoni me ipane waini nanai sani rei
tewa." 62 Oyo oatieu osi amai na oasei nanie ihete nanai sia. 63 Zakharia
iatieu iainisi ai inate isa, oyo ikanu, "Nanai Yohanes." 64 Mata hun tewa
oyo, iheka hohai, oyo meini manne ianamana honu, oyo iainaa runa
Anahatana. 65 Sio pusiso wasoni orueso sui leiaua rei osira hun ruao. Sio
osima rerihoni rei sui pupua Yudea pusire. 66 Sio pusiso oatinu sio wasoniosima rei oasei pani anoo, "Mka ia ikine rei iuna sae?" Tau sae, Anahatana
iakahaiki ikata runai.
Zakharia Ihete Ahinae Iaunutu Anoi (Lukas 2:67-80)
67 Ia ikine amai, Zakharia, isupu kawasa rerihoni Anahatana Ne Inaha na
iaunutu anoi sani rei, 68 "Mai, iainaa runa Upuri, Anahatana tau ita Israel!
Iakahai ne mansiau nea runa iusi re rosau. 69 Ihiti Ia Waini Iunata
Ikarihuru Na Iamahaita Rotu-tu Ria Supani. Ia iamkona. Ia Daud, ne
manorine rei, upui. 70 Masuae iaunutu hako pusu sio mamruni ne
anamanaya wasoni orui ruao osiki. 71 Iaunutu hako na iunata ikarihuru
rerihoni re nisau. Inana ita rerihoni sio wasoni openeso tanuta. 72 Iaunutu
hako na anoi runa rea upu na ia waini ianei ipalalosa tewa mka ipamanisa
ne hako rei. 73 Isopa osi rea upu Abraham. 74 Mka iunata ikarihuru
rerihoni rea nisau na ita ianoriki, pene ikaitau. 75 Ianoriki ipalalosa tewa,
iamanisa rotu-tu imatata. 76 He anaku, mka sio oaoi ano tau ano mamruni
Anahatana aihuhue ne anamanaya. Ano mka aeu aanaone rerihoni Upuri na
aaunauso na sio oatinu tanui iake sani aseka tau arena osiki na ieu sui arena
rei iake. 77 Aaunauso na ne mansiau oanei sapani na iunaso okarihuru na
oamahaiso rotu-tu ria supani. Iunaso okarihuru pusu Anahatana iuna heu
no rosau. 78 Upuri Anahatana iunata ikarihuru tau anoi runata. Mka ia
waini iunata ikarihuru ihokai sani ranie eresaa tau omnanoe. 79 Ihoka na
iaunauso na oanei sapani na iunaso okarihuru sani iuna ranie eresita osi sio
wasoni orueso noi pumono na oanei arena. Ihoka na iaunau sio wasoni
okaitau omataso. Sani ia isa iatuhete arena osi ita, mka iatuheteta irue
iamaturuta." 80 Reiso Zakharia anai iruhu rotu-tu ikarihurui nea. Ne inaha
makae nea. Iruei pani otoe huie rotu-tu iatuhete ruai osi sio Israel.

Yesus Iamrai (Lukas 2:1-20)
1 Tau napisi rei, ia natu Kaisar Agustus iaisosiso oaunutu no mansiau
pusiso nanao na oreken tanuso. 2 Mataanoe sio okanu nanao tau Kirenius
waini ia ne kawasa tau otoe Siria. 3 Sio pusiso oeuso noi sio ruao no nianana oaunutu nanao. 4 Reiso Yusuf iae ieu iarihoni Galilea nanie ieui pani
niane Betlehem pani otoe Yudea. Betlehem, areimo Daud ne niane. Yusuf,
ia rerihoni Daud ne ipane reiso ieui pani Betelehem. 5 Yusuf ieu ikanu
nanai ikata Maria. Iainisi ia pina rei, iamanaku nea. Maria, ia tiai. 6 Uaso
ohokaso pani, oyo Maria tiai ereuni. 7 Oyo ia ikine iheta nusa, ia iki
hanaie. Anai manaonete. Iamrai oyo, iasinehai tau nipae samatoro ihukei
poe makapana nene muaie naniae. Tau sae, sio osupu naniao pani numau
waroni sio osehare tewa nea. 8 Tau otoe rei wasoni sio mamsaka rompau
pani monote hutue, Sio wasoni osaka no rompau tau pumono rei. 9 Ia
maisosie on roe Upuri iatuhete ruai osiso. Sio onoo rinane. Rinane rerihoni
Upuri eresita pusire, oyo pusiso okaitau hun ruao. 10 Oyo ia maisosie
iasau ata, "Pene okaitau. Au uhokaku urori maunau iake osimo. Mka sio
pusiso mai tuniai reini anoo iaka oatinui. 11 Sinasi ia ikine isa iamrai poe
Daud ne niane. Ia reimo Ia Waini Iunaso Okarihuru Na Oamahaiso Rotu-tu
Ria Supani. Ia reimo Upuri waini Anahatana Iratiki Iunaso Okarihuru. 12
Poe rei omi mka osupu ia ikine isa mato iamrai, sio oasinehai tau nipae.
Mka omi osupui inekei poe makapana nene muaie naniae. Oyo omi oanei
ata osupui nea." 13 Mata hun oyo, sio maisosia on roe noiyaha sio tika
onata okata ia maisosie waini on sinasi rei. Sio pusiso oainaa runa
Anahatana oasau sani rei. 14 "Anahatana, ano roe naue ano mainae naiosa.
Ano mo, ano iake tunne naiosa. Sio pusiso wasoni Anahatana anoi iake
runaso mai tuniai reini oamaturuso." 15 Sio maisosia oeu oarihoniso, oyo
onuniso roe noiyaha honu. Oyo sio mamsaka rompau rai oasau tau umau,
"Mai, ieuta poe Betelehem na inoo sae wani Upuri isima osita rei." 16
Reiso mata hun tewa oyo, sio oeuso. Oeu, ohokaso poe oyo, osupu Maria,
Yusuf, runa ia ikine rei waini inekei poe makapana nene muaie naniae. 17
Sio mamsakaya onoo ia ikine rei, oyo osima rerihoni sio maisosia on roe
noiyaha oasau rerihoni ia ikine rei. 18 Sio pusiso oatinu sio mamsakaya
oruni sani rei, osira. 19 Ne Maria anoi erepeka runa pusire pani anoi runa
iari-ariniire. 20 Sio mamsakaya onuniso oamuira runa oainaa runa
Anahatana tau pusire waroni sio oatinu runa onoo. Pusire sani ia maisosie
iasau.Sio Oatuhete Yesus Osi Anahatana (Lukas 1:21-40)
21 Ia ikine ne onona itu nea, oyo sio orehiki. Sio ohete nanai tau Yesus
sani ia maisosie on roe noiyaha iaisosi Maria on tinaini taua tewasi. 22
Erelai nene ranie na sio oatipusi pusu Musa ne maunauna. Reiso orori ia
ikine rei roe Yerusalem nanie oatuhete osi Upuri. 23 Tau sae, Musa ikanu
ata Upuri ne maunaune isa wani sani rei, "Sio iki hanaia pusiso wasoni noa
ina anai manaonete, kahurae sio oatuhete osi Upuri." 24 Oeu roe
Yerusalem nanie orehi manua osi Anahatana oi. Nanie opusu Upuri ne
maunaune isa honu wani Musa ikanui na orui "manu totuna ua te manu
puane honua ua" osi ia imam na irehire osi Anahatana. 25 Tau muie rei ia
isa nanai Simeon wairo Yerusalem. Ia iamanisa. Ipusu Anahatana ia-ia.
Waini inapa-napa Anahatana iuna sio Israel okarihuru pusu Ia Anahatana
Iratiki Iunaso Okarihuru. Anahatana Ne Inaha ikata runai. 26 Anahatana
Ne Inaha rei iatuhete nea ata mka imatai tewa on inoo tewasi ia Upuri
Iratiki Iunaso Okarihuru rei. Mka inooi samatoro imatai. 27 Anahatana Ne
Irmha iunai inusui roe Anahatana ne numa nusue. Tau muie rei Yesus inai
runa amai ororiki roe Anahatana ne numa rei. Yesus, ia ikine asi. Sio
ororiki nanie opusu Musa ne maunaune. 28 Reiso Simeon ihetei, oyo
iainaa runa Anahatana sani rei, 29 "Upuku, ano apamanisa me hako osiku
nea, reiso atapi me manorine au, na umataku uamanutuku. 30 Tau sae, au
wani unoo tau au ruaku mataku usena Ia Waini Iunaso Okarihuru waini ano
aratiki. 31 Ia Waini Iunaso Okarihuru rei waini ano aratiki osi sio niana
pusire. 32 Ia iuna sio wasoni sio Yahudiu tewa oanei ata mka okarihuru na
oamahaiso rotu-tu ria supani pusui sani kamane eresita na ita ianei arena.
Mka iunaso oamuira me mansiau, ami Israel." 33 Inai runa amai osira
oatinu sae wani Simeon iasau rerihoni ia ikine rei. 34 Oyo Simeon iainisi
na Anahatana irui iake osiso. Oyo iasau osi Maria, ia ikine inai. Iasau sani
rei, "Anahatana inini ia ikine reini na mka sio panesi mai Israel onesiki.
Onesiki reiso mka orue hainau rerihoni Anahatana rotu-tu ria supani. Ne
sio umau honu, mka iunaso okarihuru na orue okatai rotu-tu ria supani. 35
Mka ia ikine reini iatuhete sapani na sio anoo ranoa. Mka ano ruamu
anomu ererau. Mka aahana sani sio ohutu anomu tau tunue." 36 Ia pinamamruni Anahatana ne anamanaya isa waini nanai Hana. Ikore-korei nea.
Amai tau Fanuel. Ne ipane Asyer. Iausahai musum itu, oyo sahai imatai.
37 Ia pina iauhanui. Ne musum hutu wanu rahana ate nea. Ieu iarihoni
Anahatana ne numa nusue tewa. Tau ranie tau mono iainaa runa Anahatana
roe ne numa rei. Iainaa runa Anahatana tau iamaoni runa iainisi. 38 Ihokai
roe Anahatana ne numa rei pannuhu Maria runa Yusuf wasoni oatuhete ia
ikine rei. Iainaa runa Anahatana sani rei, "Arnaku. Ano arui iake osiku runa
pusima utuma mai rei. Ia ikine waini Ano Aratiki Iunaso Okarihuru iamrai
nea. Au ruaku unooi nea. Ano mo, ano iake tunne nai osa." Oyo ianamana
rerihoni ia ikine rei osi sio pusiso wasoni onapa-napa na Anahatana mka
iuna sio Yehudiu okarihuru rerihoni no nisau. 39 Maria runa Yusuf
opamanisa pusire pusu Upuri he maunauna waroni Musa ikanure, oyo
onuniso poe no niane Nazaret poe otoe Galilea. 40 Ia ikine iruhu rotu-tu
ikarihurui nea. Iamkona runa ianei panesi. Anahatana irui iake osiki.
Sio Wasoni Oanei Panesi Rerihoni Oneu Ohokaso Mai Yesus (Matius 2:1-12)

1 Yesus iamrai pani niane Betlehem pani otoe Yudea. Tau napisi rei,
Herodes waini iuna aia. Tau napisi rei sio umau wasoni oanei panesi
rerihoni oneu on pani timne ohokaso roe kota Yerusalem. 2 Hoka roe oyo,
oasei-asei, "Ia ikine iuna aia osi sio Yahudiu waini iamrai sui supa? Ami
anoo ne one eresaa hae timne reiso ahokama mai, nanie aainaa runai.
Reiso waini sui supa?" 3 Aia Herodes iatinu sani rei, oyo anoi ererau.
Herodes anoi ererau reiso sio pusiso sui kota Yerusalem anoo rarau oi. 4
Reiso Herodes ianaha runa sio imam onata runa sio rnatuhete Musa ne
maunauna pusiso. Sio oamanouso, oyo iasei sani rei, "Ia Anahatana Iratiki
Iunaso Okarihuru mka iamrai sui supa?" 5 Sio on poe oasau, "Poe niane
Betlehem mai otoe Yudea. Ia mamruni Anahatana ne anamanya nanai
Mikha ikanu ata Anahatana iasau sani rei, 6 'Ano Betlehem, mai tihue
Yehuda, mka ia mainae isa iamrai pani ano. Ia mainae rei, mka isaka we
mansiau, sio Israel, sani ia mamsakae isaka ne rompau. Reiso Betlehem,
sio anoo rapeka runaya suiosa. Sio ona Yehudau oahata, Ano mo, anomainae.'" 7 Iatinu tau rei, oyo ianaha runa sio wasoni oanei panesi rerihoni
oneu on pani timne rei. Ianaha runaso puru-purumene. Ohokaso noi tanui,
oyo iasei, "Hunana ina nea, omi onoo ne one rei?" 8 Sio osima, oyo
iaisosiso oeu poe Betlehem iasau sani rei, "Masi oeu onina ia ikine rei
ia-ia. Munata omi osupui, osima osiku, na au oi ueu uainaa runai." 9-10
Reiso oeuso. Oeu oyo, onoo one rei honu. Sio onoo one rei, anoo mirika
mainae. One rei ereeu roe nante. Reiso sio oeu opusui rotu-tu retaehe roe
ia ikine rei ne niane hahae. 11 Ohokaso poe ne numa rei, oyo onoo ia ikine
rei runa inai, Maria. if Reiso ohahue tanui mai uai anoe oainaa runai.
Oainaa runai oyo, oheka no petiu waroni sio oaiinu no arataeu tanure.
Ohekare oyo, orui sinenta hunonia mainaya osiki. Orui hunahane,
kumaniane, runa mur (mur, areimo nita kamane). 12 Oyo oneke oamnii
Anahatana iasau sani rei, "Pene onuni roe Herodes nea." Reiso onuniso
pani no niane opusu arena tamene.
Yesus Runa Inai Amai Orumaso Pani Mesir (Matius 2:13-18)
13 Sio wasoni oanei panesi rerihoni oneu rei onuniso oyo, Yusuf inekei
iamnii. Upuri ne maisosie on roe noiyaha iatuhete ruai osiki, oyo iasau,
"Yusuf, hanu nea. Herodes nanie inina ia ikine rei na ihunui Reiso akata ia
ikine rei runa inai, orumamo pani Mesir. Oru-ruemo pani Mesir rei rotu-tu
uasau osia honu. 14 Reiso Yusuf ihanui, oyo mka-mka pumono pani sani
rei iruma ikata ia ikine runa inai uaso. Ikata uaso orumaso pani Mesir. 15
Sio orueso pani Mesir rotu-tu Herodes imatai. Areimo sani rei, reiso ereeu
sani Upuri iuna ia mamruni ne anamanaya waini nanai Hosea iasau. Iasau
sani rei, "Au uoi anaku ihokai iarihoni Mesir." 16 Herodes ianei ata sio
wasoni oanei panesi rerihoni oneu oakarotai, oyo anoi erenuku-nuku
erenaka-naka. Reiso iaisosi sio umau na ohunu sio iki hanaia pusiso
wasoni no musum tonu tewasi poe Betlehem. Sio wasoni oanei panesi
rerihoni oneu osima; osiki ata onoo one rei, musum ua nea. 17 Ohunu sio
ikina, oyo sio panesi orani anoo rapunokoso. Reiso ereeu sani ia mamruni
Anahatana ne anamanaya waini nanai Yeremia iasau. Iasau sani rei, 18
"Sio oatinu sio rerihoni niane Rama orani anoo rapunokoso. Rahei wainiirani tau ne hehuka wasoni omataso rei. Ipenei tau sio oruni iaka-iaka osiki
tau sio ikina wasoni omataso nea."
Yesus Sio Oeu Poe Nazaret (Matius 2:19-23)
19 Herodes imatai, oyo Yusuf ineke iamnii pani Mesir. Upuri ne maisosie
on roe noiyaha iatuhete ruai osiki honu. 20 Iasau osi Yusuf sani rei,
"Yusuf, hanu nea. Sio wasoni naone nanie ohunu ia ikine rei omataso nea.
Reiso aeu akata ia ikine rei runa inai, onunimo poe otoe Israel honu." 21
Reiso Yusuf ihanui, oyo ieu ikata ia ikine runa inai, Maria, onuniso pani
Israel honu. 22 Ne Yusuf iatinu ata Herodes anai Arkelaus ikati amai tau
aia poe otoe Yudea nea. Reiso Yusuf ikaitau ieu poe Yudea. Ita ineke
iamnii honu. Anahatana iasau osiki, "Pene anunia poe Yudea nea." Reiso
oeuso poe otoe Galilea. 23 Poe Galilea orueso pani niane Nazaret. Reiso
opamanisa sae wani ia mamruni Anahatana ne anamanaya iasau rerihoni ia
ikine rei. Iasau, "Mka sio oaoiki tau la Nazaret."
Yesus Roe Anahatana Ne Numa (Lukas 2:41-52)
41 Musum erenana musum Yesus inai runa amai oeuso roe Yerusalem tau
karisaa anoo rapeka runa noa upu oarihoni Mesir. 42 Yesus ne musum
hutusa rahana ua nea, oyo sio oeu roe karisaa rei sirinia. 43 Karisaa pusiki
nea, oyo onuniso. Ne Yesus ruai wairo Yerusalem asi. Inai runa amai
oaneiki tewa. 44 Sio oahata ia waini runa sio hutue wasoni oeu okata uaso.
Reiso oeu-eu rotu-tu pumono samatoro uaso oeu onina-ninai sui sio hutue
rei sui sio no ipane runa sio pusiso wasoni oationaso. 45 Ne osupui tewa.
Reiso onuniso roe Yerusalem honu oninai. 46 Onona ua sani rei oyo, sio
mato osupui roe Anahatana ne numa nusue. Osupui irue ikata sio
matuhetea. Irue iatinu tau sio runa iasei-asei tau sio matuhetea rei. 47 Sio
pusiso wasoni oatinui osira runa sapani na ianei runa sapani na isana tau
sio. 48 Inai runa amai iae onooi, oyo osira oi. Inai iasei, "Anaku. Ano
aunama sani rei, nanie ta hae? Au, inamu runa amamu uama aninaya anoma
rauponu hun ruama!" 49 Yesus on poe iasau, "Sapani na omi oninaku?Omi oaneiku tewa ata au wani mai Amaku ne numa?" 50 Ne sio oanei
tewa mka oasau sapani. Oanei tewa iasau sapani. 51 Oyo Yesus inuniki
poe Nazaret ikata uaso. Iatinu tau sio. Maria anoi erepeka runa pusire pani
anoi. 52 Yesus mo ianei panesi honu runa iruhu rotu-tu ia mainae nea.
Anahatana runa tumatau anoo runai.

You Might Also Like

1 komentar

  1. Bung Julian Soplanit, mau tanya apakah sudah tersedia "Alkitab" (PL, PB) dalam bahasa "Nuaulu"? Beta ingin memilikinya, bagaimana cara mendapatkannya, di mana? Tengkyuuu

    BalasHapus